Desarrollando el Mercado de Economía Solidaria

Aragón, Cataluña, Euskadi, Madrid y Navarra
Financiado o 25 / 01 / 2013
Cofinanciado!
Obtido
€ 13.104
Mínimo
€ 6.200
Óptimo
€ 12.390
295 Cofinanceiros
Aportando € 10
Documentación y mapa del mercado
Estarás acreditado en la web y te facilitaremos un archivo con toda la documentación del Mercado Social y su funcionamiento, así como un mapa de las entidades que componen el mercado + Tu nombre en el listado de agradecimientos de la web
> 106 Cofinanceiros
Aportando € 25
Bono 5 euros
Bono de cinco euros para gastar en cualquiera de los productor y servicios que ofrece el Mercado Social + Acreditación en la web del MES + Documentación y mapa de entidades del mercado + Reconocimiento web
> 64 Cofinanceiros
Aportando € 50
Bono 10 euros
Bono de diez euros para gastar en cualquiera de los productor y servicios que ofrece el Mercado Social + Acreditación en la web del MES + Documentación y mapa de entidades del mercado + Reconocimiento web
> 48 Cofinanceiros
Aportando € 100
Bono 20 euros
Bono de veinte euros para gastar en cualquiera de los productor y servicios que ofrece el Mercado Social + Acreditación en la web del MES + Documentación y mapa de entidades del mercado + Reconocimiento web
> 12 Cofinanceiros
Aportando € 150
Asesoramiento // Charla // Taller
Sólo para entidades: asesoramiento, charla o taller en torno a la economía social y solidaria + Acreditación en la web del MES + Documentación y mapa de entidades del mercado + Reconocimiento web
> 09 Cofinanceiros

Sobre este proyecto

Cooperar para transformar, fortaleciendo herramientas para ampliar el Mercado Social
Infraestrutura Mínimo Óptimo
Desarrollo Web
Desarrollo de la base de datos en Drupal que permita la incorporación, clasificación, exposición y búsqueda de productos y servicios del mercado social.
€ 4.000
Tarefa Mínimo Óptimo
Labores de coordinación de contenidos de la Web Konsumoresponsable.coop
El medio de difusión y comunicación estatal del Mercado Social será la Web www.konsumoresponsable.coop. Una Web que además de albergar toda la información sobre los proveedores del Mercado Social tratará de ser un proyecto comunicativo volcado en la transformación de los hábitos de consumo hacia modelos más responsables y sostenibles. Para lograrlo necesitamos liberar horas de trabajo técnico para coordinar, difundir y dotar de coherencia a los contenidos que se suban la Web.
€ 2.200
Elaboración, edición e integración en una base de datos de la Guía de criterios para un mercado social (Balance Social)
El elemento distintivo del Mercado Social el sistema de evaluación, auditoría y seguimiento con el que se seleccionan los productos y servicios, así como las entidades que pueden ser proveedoras. Es una ardua y apasionante tarea a nivel estatal el organizar, sistematizar, debatir, compartir y sintetizar estos criterios, para armonizar consenso y rigor en un proceso colectivo como este. Como resultado de este proceso ELABORAREMOS Y HAREMOS PUBLICO UN DOCUMENTO LLAMADO "Gestión Colectiva de Criterios para un Mercado Social: Balance Social". Posteriormente Integraremos el cuestionario que que surgirá de la guía en la base de datos de la Web para que sea rellenable por las entidades. El resultado será una herramienta que permitira a las entidades realizar el balance social anual generándose además una salida gráfica que facilite su compresinsión por parte de los/as consumidores/as como en el proyecto http://movecommons.org/.
€ 5.000
Labores de difusión, acogida
Aunque este proyecto se sostiene de forma militante en un porcentaje muy alto, algunas tareas y algunos momentos requieren de estructura remunerada para no colapsar el bien engrasado funcionamiento de los equipos de trabajo. Algunas de las tareas que neceitan de apoyo económico serán las referidas a la difusión estatal del Mercado Social y la acogida de consumidores/as y proveedores/as.
€ 1.190
Total € 6.200 € 12.390
Imprescindíbel
Adicional

Información general

Por Mercado Social entendemos unha rede de produción, distribución e consumo de bens e servizos que funciona con criterios éticos, democráticos, ecolóxicos e solidarios, nun territorio determinado, unha rede constituída tanto por empresas e entidades da economía solidaria e social coma por consumidores/as individuais e colectivos/as.

Este proxecto pretende desenvolver instrumentos e ferramentas que nos acheguen, que faciliten a íntercooperación e o apoio mutuo entre consumidores/as, distribuidores/as e empresas que pretenden dar respostas globais, dende a súa función como axentes económicos, aos diferentes desafíos que temos como sociedade civil.

Entre outras cousas queremos desenvolver unha plataforma web que facilite información a consumidores/as conscientes, ferramentas de certificación participativa, desenvolvemento de moedas complementarias, lugares de encontro entre consumidores/as e distribuidores/as, etc.

Os bens que se producen e distribúen no mercado social cumpren tres características: ser socialmente útiles, ser ecoloxicamente sostibles e ter sido producidos con equidade e de forma democrática. Para iso pretendemos desenvolver ferramentas de certificación participativa.

Ademais de producir bens e servizos, entendemos que o mercado social é un instrumento que xera unha aprendizaxe colectiva, innovación social e tecnolóxica, relacións sociais e proxectos innovadores.

Características básicas

O proxecto componse de diferentes ferramentas de intercooperatición entre produtores/as, distribuidores/as e consumidores/as, que forman parte do proxecto, que se articulan en torno a unha estrutura xurídica. Os aspectos básicos máis relevantes son os seguintes:

  1. O desenvolvemento de estruturas territoriais de distribución e consumo de bens e servizos producidos con criterios sociais e ecolóxicos, que articulen consumidores/as e produtores/as, favorecendo a comunicación e a venda directa. Estas redes territoriais articularanse en cooperativas de consumo.

  2. O desenvolvemento dunha rede de distribución que vincule os mercados sociais desenvolvidos nos distintos territorios, ofrecendo bens que son comúns para o conxunto, como produtos financeiros, seguros, produtos de comercio xusto, produtos culturais ou de software libre. Para iso, a ferramenta principal é o portal www.konsumoresponsable.coop/, unha plataforma de información sobre temas de consumo responsable e un portal de venda on-line con información ampla sobre cada un dos produtos e servizos ofrecidos.

  3. Potenciar a creación, o desenvolvemento e a consolidación de proxectos e empresas que potencien o desenvolvemento integral das persoas, o acceso ao emprego daquelass con menos oportunidades, o respecto ao medioambiente, o compromiso co territorio do que forman parte, e a cooperación, como principios da súa actividade económica e social.

  4. O desenvolvemento de instrumentos innovadores que nos permitan explorar novas formas de economía alternativas ao sistema actual, e que sexa beneficioso para o desenvolvemento social. Entre estes cabe destacar o desenvolvemento de sistemas de moedas complementarias, dun conxunto de ferramentas para facilitar a certificación participativa de produtos e servizos e a xeración de canles de información, comunicación e sensibilización para produtores/as e consumidores/as que faciliten un consumo consciente e de ciclo curto.

Motivación e a quen vai dirixido o proxecto

A todas as persoas que crean que é imprescindible fortalecer un espazo de intercambio de bens e servizos baixo os principios da Economía Solidaria.

Somos moitos e moitas os que estivemos a traballar por que esta idea vexa a luz e agora é tempo de volvela máis operativa, máis accesible, para que todos e todas poidamos participar.

Obxectivos da campaña de “crowdfunding”

1.- Conseguir financiamento para seguir desenvolvendo ferramentas que permitan avanzar na construción do Mercado Social a nivel estatal.

2.- Dar a coñecer o Mercado Social e ás entidades que o compoñen entre diferentes públicos.

3.- Xerar sinerxías e cooperación entre os distintos nodos e entidades que compoñen o Mercado Social.

Obxectivos da campaña de crowdfunding

1.- Conseguir financiamento para seguir desenvolvendo ferramentas que permitan avanzar na construción do Mercado Social a nivel estatal.

2.- Dar a coñecer o Mercado Social e ás entidades que o compoñen entre diferentes públicos.

3.- Xerar sinerxías e cooperación entre os distintos nodos e entidades que compoñen o Mercado Social.

Experiencia previa e equipo

A Rede de Economía Alternativa e Solidaria (www.economiasolidaria.org/) naceu no ano 1995, e en decembro de 2000 converteuse nunha Rede de Redes que agrupa a redes territoriais e sectoriais.

REAS nace da necesidade detectada por un conxunto de entidades cunha longa traxectoria de traballo no desenvolvemento de iniciativas económicas que trataban de dar resposta á integración social, económica e cultural dunha parte da poboación, sobre todo a máis desfavorecida, e que eran conscientes das dificultades existentes.

A necesidade de fortalecer lazos e xerar enfoques diferentes, que facilitasen e promovesen alternativas posibles, reais e duradeiras foi o motivo de ir creando articulacións cada vez máis numerosas que culminaron na creación da rede.

Xuridicamente REÁS é unha Asociación de carácter non lucrativo, sen filiación partidista ou relixiosa ningunha, con ámbito de actuación en todo o territorio do Estado Español.

Neste momento a rede está composta por máis de 200 entidades que nos agrupamos en redes territoriais, con presenza en 11 territorios, e sectoriais, recuperación e finanzas alternativas. Estamos presentes no ámbito internacional a través de RIPESS (Rede Intercontinental de Promoción da Economía Social e Solidaria).

O mercado social é unha proposta estratéxica da Rede de Economía Alternativa e Solidaria dende hai máis de 5 anos, pero nestes momentos as entidades e redes promotoras da construción do Mercado Social Estatal son ademais de REAS rede de redes, Ecoloxistas en Acción, Fiare Banca Ética, Coop57, Arç Seguros, Diagonal Periódico, Ideas Comercio Xusto, REAS Euskadi, REAS Navarra, REAS Aragón, XES, REAS Galicia, REAS Rioja, REAS Madrid e REAS Murcia.

No desenvolvemento do mercado social hai actualmente implicadas máis de 80 entidades, que dedican parte dos seus recursos humanos e económicos ao desenvolvemento deste, así como persoas interesadas que achegan de forma voluntaria o seu tempo.

Compromiso social